THC x Threadz Atlanta - Affiliated II

THC x Threadz Atlanta. Trini to ATL affiliation.