Soca star Nailah Blackman and Trinibad star Medz Boss repping THC in new video!

Much luv to Nailah Blackman & Medz Boss on the video for 'Say Less'

Shoutout Anson Pro, Plexx, Punz Entertainment & ZTekk!

 Older Post Newer Post


 • nAbhsHNmZpFfDGc on

  hXqRINzZODjCcBKV

 • rOjUtPmgvpTkZbq on

  AjgheYLNCOHiZWw

 • wyiBGIFoPYuRLHh on

  zUfaxPHbCmkYMjD

 • QAUvMEqJZ on

  wFmAzjuDHR

 • wiyAxfkmbHRUcK on

  wqnLjgrNhQSZIMUlLeave a comment